Rtyně nad Bílinou, Kozlíky – odstranění výusti TP21

Rtyně nad Bílinou, Kozlíky – odstranění výusti TP21
18.11.2019 – 30.06.2020
V Kozlíkách, místní části Rtyně nad Bílinou, odstraníme kanalizační výusť, prostřednictvím které jsou odváděny splašky bez přečištění do Bystřice.

Více o stavbě:

Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti TP21 ve Rtyni nad Bílinou v obci Kozlíky. Uvedená výusť ukončuje v blízkosti č.p. 21 jednotnou kanalizaci tvořenou převážně z betonu DN 1200 mm, která přichází z ČOV Bystřany. Kanalizace v minulosti před výstavbou ČOV Bystřany přiváděla odpadní vody ze širokého povodí. Výstavbou ČOV Bystřany byla přerušena a již neslouží původnímu účelu.

Dle průzkumu provozovatele je na popsaný úsek stoky napojen splaškovou přípojkou objekt č.p. 21 v Kozlíkách. Na vyvýšený dvůr před č.p. 21 bude umístěna kompaktní certifikovaná automatická domácí čistírna odpadních vod s kapacitou 2 až 6 ekvivalentních obyvatel. Čistírna bude aktivační elektrická s dmychadlem umístěným vně v samostatném sloupku společně s jističem čistírny. Za domovní ČOV bude umístěna spadišťová šachta, která bude zároveň sloužit pro odběr kontrolních vzorků vody. Pro osazení čistírny musí být demontována část opěrné zdi mezi dvorem a silnicí.

Vyčištěná voda bude zaústěna do popisované kanalizace, která po cca 15 metrech končí výustí do vodního toku Bystřice. Do stávající domovní přípojky jsou nyní zaústěny dešťové vody z plochy zadního dvora č.p. 21 a z části střech. Tyto vody musí být odděleny od nátoku splaškových vod na domovní ČOV, proto budou podchyceny přípojkou dešťových vod, která bude také zaústěna do stávající betonové kanalizace DN 1200. Po realizaci stavby domovní ČOV a příslušenství tedy zaniknou důvody pro existenci volné kanalizační výusti TP21.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. listopadu 2019. Vlastní stavební práce začnou (dle klimatických podmínek) cca v polovině ledna. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději tři měsíce od předání staveniště, tj. do 18. února 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2020.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies