Ústí n. L., Žižkova - odstranění kanalizační výusti UL16

Ústí n. L., Žižkova - odstranění kanalizační výusti UL16
27.04.2020 – 31.08.2020
V Ústí nad Labem, v Žižkově ulici, odstraníme kanalizační výusť UL 16 a odpadní vody z blízkých průmyslových areálů kanalizačním výtlakem převedeme do stávající gravitační kanalizace zakončené na ČOV v Neštěmicích.


Více o stavbě:

Stávající kanalizační řad v Žižkově ulici je z betonu vejčitého profilu 500/750. Kanalizace byla postavena v roce 1925, je zakončená výustí UL 16 do vodního toku Bílina. V současné době odvádí odpadní vody ze dvou skladovacích a prodejních areálů nacházejících se na p.p.č. 703 a 3548.

Odpadní vody odcházejí bez přečištění přímo do recipientu a z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, proto rozhodla SVS o vybudování kanalizace v celkové délce 182,50 metrů.

Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti UL16, kterou jsou odváděny splaškové i dešťové vody z povodí stoky. Na betonové vejčité stoce 500/750 bude osazena revizní šachta s přepadovou hranou, která podchytí splaškové vody, které budou odvedeny do nové čerpací stanice odpadních vod, ze které budou odpadní vody čerpány výtlakem do stávající gravitační kanalizace v Hostovické ulici, která je zakončena na ČOV Neštěmice. Dešťové vody budou odtékat přes přepadovou hranu nové šachty Š1 stávající stokou do stávající výustě UL16 a řeky Bíliny.

Bude postavena jednokomorová ČSOV s kapacitou 4,7 l/s, do které budou přes revizní šachtu Š1 přitékat odpadní vody z povodí stávající stoky. ČSOV bude vybudována z kruhových betonových prefabrikátů ø2000 mm. Navržen je výtlak odpadních vod v celkové délce 182,50 m, který bude proveden z potrubí PEHD ø90x8,2 mm PE100 RCplus, SDR11. Potrubí výtlaku OV bude z větší části ukládáno bezvýkopovou technologií řízeného podvrtu a částečně do otevřeného výkopu. Trasa výtlaku vedená pod čtyřproudou komunikací II. tř. č. 613 bude uložena do chráničky DN150, která bude uložena též bezvýkopovou technologií řízeného podvrtu. Dále bude pro ČSOV přivedena přípojka NN, která bude napojena z nové pojistkové skříňky na pozemku p.p.č. 3551/1.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena 27. dubna 2020 výkopem sond, termín dokončení stavby je do 31. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies