Chlumec - odstranění výusti UL 113

Chlumec - odstranění výusti UL 113
28.03.2023 – 28.10.2023
V Chlumci, v ulici Ústecká provedeme odstranění kanalizační výusti UL133. Stavba bude probíhat v koordinaci s městem Chlumec, které plánuje stavbu nového parkoviště.

 

Více o stavbě:

Výusť UL113  Ústecká je zaústěna do Ždirnického potoka pod hlavní silnicí do Děčína. Na stávajících kanalizacích zakončených výustí UL113 se v současné době nenachází žádné odlehčovací komory ani čerpací stanice. Nyní je na ČOV Chlumec připojeno 3 588 trvale žijících obyvatel města Chlumec. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 2 754 EO. Kapacita ČOV Chlumec je 4 267 EO.

Z uvedených důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Chlumec se SVS rozhodla o provedení  výtlačného potrubí odpadních vod v délce 94,2 metrů a nové čerpací stanice odpadních vod.

Předmětem rekonstrukce je odstranění stávající výusti UL113, vybudování čerpací stanice odpadních vod, rekonstrukce části stoky, respektive havarijního přepadu a vybudování výtlaku splaškových vod s napojením na stávající kanalizaci, včetně rekonstrukce napojovací šachty. Součástí ČSOV je mokrá a suchá komora, strojní a elektro vystrojení, přípojka NN včetně elektro pilíře a zpevněný povrch v místě ČSOV. Dešťové vody natékající z povodí jednotné kanalizace budou při menších srážkových intenzitách přečerpávány z ČSOV do oddílné splaškové kanalizace spolu se splaškovými vodami. V případě srážkových událostí o větších intenzitách budou dešťové vody odlehčovány přes havarijní přepad z ČSOV s odtokem stávající kanalizací do Ždírnického potoka (stávající výusť UL 113). Stávající kanalizační potrubí zakončené výustí UL 113 bude sloužit jako havarijní přepad z ČSOV. Rekonstrukce kanalizačního potrubí bude z KTH DN 300 mm s napojením do stávající šachty. Součástí rekonstrukce části stoky bude i vybudování nátokové šachty s kalovým prostorem do ČSOV a šachty na odtoku z ČSOV s propojením na obtok ČSOV. Potrubí výtlaku splaškových vod bude provedeno z kanalizačního tlakového potrubí HDPE PE100 RC, DN/OD 90x8,2 mm, SDR11 PN16 s ochranným pláštěm z PE, typ 3 dle PAS 1075 pro bezvýkopovou technologii. Stávající šachta bude zdemolována a nahrazena novou (Š1V1) s napojením potrubí nového výtlaku z ČSOV a přepojením stávajících kanalizačních stok a kanalizačních přípojek. Přípojka NN k ČSOV bude provedena silovým kabelem CYKY 4Jx16 v délce 10,0 metrů. Přípojka NN bude napojena na přípojkovou skříň, které bude zřízena PDS. Stavební část ČSOV bude tvořena mokrou jímkou a armaturní komorou. Mokrá jímka bude kruhová z betonových prefabrikátů o průměru 2,2 metrů. Hloubka jímky bude cca 3,5 metrů. Jímka bude zakončena prefabrikovanou zákrytovou deskou s uzamykatelnými kompozitními poklopy. Poklopy musí být otevírané na pant a uzamykatelné (přes petlice). Armaturní komora bude čtvercová z betonových prefabrikátů o rozměrech 1,6 x 1,7 metrů. Světlá výška komory bude 1,39 metrů s monolitickým komínových nástavcem. Převýšený poklop bude opatřen uzamykatelným kompozitním poklopem. Poklopy musí být otevírané na pant a uzamykatelné (přes petlice). Ovládání uzavíracích armatur v AK bude vytaženo do zákrytové desky. V místě ČSOV bude provedena úprava terénu zpevněním ze zatravňovací dlažby vymezených v chodníkových obrubách v ploše cca 30 m2. Čerpací stanice bude vybavena čerpadly včetně trubního vystrojení a elektro.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 02.05.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 28. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 196,6 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies