Žatec, Rooseveltova, most Belojanise - rekonstrukce kanalizačního výtlaku a vodovodu

Žatec, Rooseveltova, most Belojanise - rekonstrukce kanalizačního výtlaku a vodovodu
29.03.2023 – 29.09.2023
V Žatci, v ulici Rooseveltova a pod mostem Nikose Belojanise provedeme rekonstrukci kanalizačního výtlaku a vodovodu z roku 1955.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází ocelový vodovod DN 200 mm. Do provozu byl uveden v roce 1955. Vodovod prochází mostní konstrukcí.

Kanalizace je tvořena z ocelového potrubí DN 250 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1969. Výtlak z ČSOV Žatec, Raisova. Potrubí je v havarijním stavu, kdy původně bylo zavěšeno na mostní konstrukci, ale došlo ke zřícení. V současné době je provizorní výtlak z HDPE d110 zavěšen na zábradlí mostu.  

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 144,30 metrů a kanalizačního výtlaku v celkové délce  78,40 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude začínat v křižovatce Rooseveltova a Raisova výkopem, a to napojením na stávající přírubu DN 200 mm. Dále pokračuje trasa výkopem v asf. komunikaci a chodníku města ve směru k mostu, kde bude proveden přechod na předizolované potrubí v LB2. Zde bude začínat úsek potrubí uloženého pod mostní konstrukcí na nové lávce. Potrubí bude složeno z vnitřního potrubí HDPE Rc Plus, OD 225 mm, ID 200 mm, PAS 1075, SDR 17, Typ 2. Tento sendvič bude vložen do krycí hrdlové kanalizační trubky KG SN4. Tato sestava bude posléze zatažena na lávku pod mostní konstrukci. Zatažení bude prováděno stávajícím prostupem v betonové konstrukci mostu po předchozím potrubí DN 325 mm, ocel. Na lávce bude potrubí taženo na ocelových válečcích zajišťující posun potrubí. Po zatažení až do LB3 bude potrubí zafixováno k nové lávce pomocí třmenů, rozteč 2,0 m. Přechod mezi izolovaným a normálním potrubím bude zajištěn gumovou manžetou MSC 320 na obou koncích. Zbylý prostup po zatažení bude opraven směsí ERGELIT –SBM. Dále trasa pokračuje výkopem až k LB4, kde dojde k přepojení s odbočným řadem PVC 90 mm, se šoupátkem DN 80 mm se zemní soupravou a poklopem. Trasa rekonstrukce končí napojením v LB5 šoupátkem DN 200 mm se zemní soupravou a poklopem a připojením na stávající T kus, v křižovatce ulic Rooseveltova a U Oharky. Ve výkopu bude použito potrubí HDPE Rc Plus, OD 225 mm, ID 200 mm, PAS 1075, SDR 17, Typ 2. Potrubí budou tyčová v dl. 12,0m a budou spojena elektrotvarovkami a to i pod mostem.

Rekonstrukce kanalizačního výtlaku ze stávající čerpací stanice odpadních vod, vedle mostu Belojanise bude začínat výstavbou nové armaturní šachty pro sekční uzávěry DN 200 mm. Za šachtou budou potrubí položena do výkopu až k bodu KB3. Jedná se o přemístění z původní trasy na mostě, do trasy nové, pod řeku Ohře, v ř.km 51,98. Začátek řízeného podvrtu bude za břehovou hranou koryta toku v KB3 a konec podvrtu bude za kamennou zádlažbou vjezdu do řeky v KB7. Dále vede trasa výkopem s ukončením napojením do Š58076. Šachta bude po napojení obložena čedičovými pásky. Prostupy do šachty budou frézovány a poté vyspraveny ERGELIT-SBM. Pro rekonstrukci kanalizačního výtlaku bude použito potrubí HDPE WAVIN TS+DOQ SDR11, OD 225 mm, ID 200 mm. Potrubí v podvrtu bude svařeno na tupo, ve výkopu pak eleltrotvarovkami, je navrženo potrubí tyčové v délkách 12 m. Na trase nejsou přepojeny odbočky. Na obou březích budou osazeny trasírky.

Nová lávka je navržena pro uložení nového potrubí pod mostní konstrukcí. Lávka bude tvořena z „L“ profilů.  Výplň lávky bude zajištěna pororošty z kompozitu tl. 38 mm – tyto budou nařezány na potřebný rozměr lávky. Délka lávky je 87 m, šířka 600 mm. Všechny ocelové konstrukce budou žárově pozinkovány. Lávka bude osazena na stávající ocelové příčníky mostu o rozponu cca 3,60 m a v místě styku bude přivařena. Před realizací lávky dojde k odstranění původního ocelového izolovaného potrubí DN 300 mm. Z mostu bude postupně sejmuta plechová ochrana tepelné izolace a dále tepelná izolace. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu ve výkopu LT DN 200 mm v dl. 57,30 v otevřeném výkopu a rozebrání z mostní konstrukce ocel DN 325 mm v dl. 87,0m.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29.03.2023. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (v 15. kalendářním týdnu).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 29. září 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 177,5 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies