Benešov n.P. - odstranění kanalizačních výustí DC35,DC36,DC146

Benešov n.P. - odstranění kanalizačních výustí DC35,DC36,DC146
11.01.2021 – 31.10.2021
V Benešově n. Pl. odstraníme kanalizační výusti a odpadní voda od cca 300 obyvatel bude převedena na čistírnu odpadních vod. Stavba je koordinována s Ústeckým krajem, který provede rekonstrukci silnice II/262 Starý Šachov – Děčín.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je odstranění stávajících nečištěných výustí do řeky Ploučnice a Fojtovického potoka – DC35, DC36 a DC146.

Do kanalizační výusti DC35 jsou odváděny odpadní vody z Valkeřické ulice, je na ni napojeno 29 ekvivalentních obyvatel (EO). Kanalizace z Valkeřické ulice podchází silnici II/262 (Českolipská) a končí otevřenou trubkou cca metr za silnicí. Odpadní vody z výusti se ztrácí v terénní prohlubni se spádem k Ploučnici.

Kanalizační výusť DC36 je vyústěna do Fojtovického potoka těsně nad jeho dnem. Většinu roku je kanalizační výusť skoro zatopena vodou z potoka. Na výusť jsou napojeny část Českolipské ulice (7 domů), Tkalcovská a Kamenná ulice (73 EO). 

Kanalizační výusť DC146 je v areálu firmy BENAR. Stávající kanalizační sběrač z betonu DN 500/750 podchází ulici Českolipskou, železniční trať Děčín-Česká Lípa a končí ve vodním náhonu propojujícím Ploučnici.  V chodníku a krajnici silnice II/262 (ulice Českolipská) je vedena kanalizace z betonu DN 400/600, ve směru od České Lípy překonává negativní spád terénu. Na kanalizační výusť DC146 je napojeno 182 EO.

Stávající výustě DC35, DC36 a DC146 budou nově napojeny do systému kanalizace, zakončené na ČOV Benešov nad Ploučnicí.  

Odpadní vody z výustí budou podchyceny třemi krátkými gravitačními stokami, vedenými přes Českolipskou ulici (silnice II/262) do čerpacích stanic, v celkové délce 97,5 metrů. Budou postaveny 3 podzemní kruhové železobetonové prefabrikované čerpací stanice – ČSOV 1 Ø2500 mm s hloubkou 5,5 m a čerpaným množstvím 5 l/s; ČSOV 2 Ø2000 mm hloubky 4 m a čerpaným množstvím 4 l/s; ČSOV 3 Ø2000 mm hloubky 3,5 m a čerpaným množstvím 4 l/s. Odpadní vody budou kaskádovitě čerpány 2 výtlačnými řady z vysokohustotního polyetylenu PEHD d90 v celkové délce 784 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena v uplynulých dnech vytyčováním sítí, aktuálně jsou práce zahajovány na objektu ČSOV 1. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 9 měsíců od předání staveniště, tj. do 9. září 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. října 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti tzv. strategických investic ve skupině „odstranění výustí – dostavba kanalizace“, pro okres Děčín naplánovala SVS pro rok 2021 celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies