Chomutov, Jiráskova u DDM - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Jiráskova u DDM - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24.02.2021 – 24.10.2021
V Chomutově, Jiráskově ulici, v lokalitě u DDM, vymění zastaralý vodovod z roku 1910 a popraskanou kanalizaci z roku 1920 pro cca 60 napojených obyvatel v dotčeném úseku.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z oceli DN 125 z roku 1910. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena úsekem z kameniny DN 400, a úseky z betonu DN 400 a DN 500. Stoka byla uveden do provozu v roce 1920. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, místy je viditelná zemina, tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 180,5 metrů a kanalizace v délce 175,2 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících trubních vedení kanalizace a vodovodu v ulici Jiráskova v rozsahu ulic Kostnická a Akademika Heyrovského. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude probíhat v původní trase v celé délce rekonstrukce. Provádění stavby bude v celé délce výkopově – pokládkou nového vedení v pažené rýze, včetně odstranění, resp. zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek.

Původní stoka bude nahrazena novým potrubím DN 300/400/500 mm z kameniny stejné délky. Stoka začíná v ulici Jiráskova u domu č.p. 2718, dále prochází středem komunikace v ulici Jiráskova a je zakončena v křižovatce s ulicí Akademika Heyrovského. Na stoce bude osazeno 5 nových šachet. Pět stávajících šachet, bude zrušeno vybouráním. Všechny kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 19 přípojek, z nich je domovních přípojek 17 ks a uličních vpustí 2 ks.

Původní vodovod bude nahrazen novým potrubím řadu „A“ z tvárné litiny DN 100 v délce 180,5 metrů. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do samostatné pažené rýhy. Potrubí řadu bude v místě křížení s topným kanálem uloženo v ocelové chráničce. Na řadu budou osazeny 2 nový podzemní hydranty. Stávající hydranty budou zrušeny.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude realizována za provozu zařízení. V průběhu výstavby kanalizace bude zajištěno převedení splaškových a dešťových odpadních vod provizorním obtokem, resp. čerpáním. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Po dobu odstávky bude přistavena cisterna s pitnou vodou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. února 2021. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 12. dubna 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 8 měsíců od data předání staveniště, tj. do 24. října 2021 (pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti způsobené vyšší mocí, např. vlivem pandemie na personální zajištění stavby).

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 108,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies