Chomutov, Pod Lesem, Ve Stráni - rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Pod Lesem, Ve Stráni - rekonstrukce vodovodu
04.03.2021 – 15.10.2021
V Chomutově, ul. Pod Lesem a Ve Stráni začne rekonstrukce zastaralého poruchového vodovodu pro cca 50 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Chomutov, které zde plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Pod Lesem se nachází vodovod z litiny DN 100 z roku 1903. Ze stejného roku pochází ocelový vodovodní řad DN 100 v ulici Ve Stráni. Řady jsou již dožilé, inkrustované, stáří a technický stav se projevuje narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z PVC DN 250, byla uvedena do provozu v roce 2007, je v dobrém technickém stavu, rekonstrukci tak nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města k obnově povrchů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 326,5 metrů.

Rekonstruovaný řad vede od křižovatky ulic Pod Lesem a Dobrovského až k domu č.p. 5651. Rekonstrukce vodovodu bude v původní trase v celé délce rekonstrukce. Provádění stavby bude výkopově, pokládkou nového vedení v pažené rýze, včetně odstranění, resp. zneprůchodnění původních konstrukcí.

Stávající potrubí bude nahrazeno novým potrubím řadu „A“ z vysokohustotního polyetylenu HDPE 110x6,6 mm. Rekonstrukce začíná napojením na stávají řady OC DN 100, OC DN 80 v křižovatce ulic Pod Lesem a Dobrovského. Napojení na stávající řady bude provedeno vystrojením uzlu 4 šoupaty DN 100 a dopojením řadů DN 100 a DN 80 pomocí spojky jištěné v tahu se dvěma hrdly DN 100 a DN 100/80. Na konci rekonstrukce bude řad zakončen napojením na stávající řad z polyetylenu PE 63 pomocí elektroredukce 110/63. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do samostatné pažené rýhy. Na řadu je umístěno 16 přípojek zásobující pitnou vodou obyvatele ulice, všechny přípojky budou přepojeny

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. března 2021. Následně zhotovitel zajišťoval potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce budou zahájeny v týdnu od 16. srpna 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 15. října 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 108,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies