Chomutov, Wolkerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Wolkerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
15.03.2021 – 30.09.2021
V Chomutově, ve Wolkerově ulici, vyměníme zastaralý poruchový vodovod a popraskanou kanalizaci pro cca 40 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Chomutov, které zde plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 250 a DN 300 a dále pak usek z oceli DN 125. Řady byly uvedeny do provozu v roce 1960, jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří stoka z betonového vejce DN 500/750 a pochází z roku 1910. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi (místy nad 50 %), kaverny, praskliny, netěsnosti, a nevyhovující kanalizační šachty.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinace s investiční akcí města k obnově povrchů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 202,1 metrů a kanalizace v délce 148,50 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodního řadu v ulici Wolkerova v úseku od vjezdu k nákupnímu centru ke křižovatce s ulicí Rokycanova včetně dopojení do ulice Rokycanova. Kanalizace bude rekonstruována v rozsahu od výjezdu z autobusového nádraží ke křižovatce s ulicí Rokycanova. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude v původní trase v celé délce stavby a bude provedena v celé délce výkopově – pokládkou nového vedení do pažené rýhy, včetně odstranění, resp. zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek.

Původní stoka bude nahrazena novým potrubím DN 500 mm délky 92,6 metrů a DN 400 délky 50,2 metrů z kameniny. Přístup do stoky zajistí 4 nové šachty rozmístěné po vzdálenostech max. 50 metrů. Jedna stávající šachta bude zrušena bez náhrady. Sklonové poměry v celé délce rekonstrukce se nemění. Dešťová stoka PVC DN 300 a cizí stoka BE DN 300 budou přepojeny. Všechny funkční kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 12 přípojek, z nich jsou 3 domovní, 3 přípojky od dešťových svodů a 6 přípojek od uliční vpusti. Současně dojde ke zrušení 6 nefunkčních přípojek a prověření dalších 8 přípojek.

Začátek rekonstrukce vodovodu je umístěn v uzlu poblíž vjezdu k nákupnímu centru, konec za hranicí křižovatky s ulicí Rokycanovou. Součástí rekonstrukce bude dopojení řadu do ulice Školní a řadu poblíž železničního přejezdu. Stávající potrubí bude nahrazeno novým potrubím z tvárné litiny v délce 186,1 metrů. Dopojení řadu do ulice Školní je navrženo potrubím z tvárné litiny DN 200 délky 7,7 metrů. Dopojení řadu do ulice Nádražní je navrženo potrubím z tvárné litiny DN 200 délky 8,3 metrů. Stavba začíná v místní obslužné komunikaci, pokračuje v chodníku a následně opět přechází do obslužné komunikace kde je zakončena. Stávající armaturní šachta bude zrušena vybouráním, v místě uzlu bude vysazen podzemní požární hydrant DN 80. Na řad jsou napojeny 3 funkční přípojky, všechny budou přepojeny. Nefunkční přípojky budou zrušeny (cca 7 ks).

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. března 2021. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, a zřízení staveniště.  

V týdnu od 3. května bude zahájena instalace dopravního značení, vlastní stavební práce začnou frézováním vozovky v týdnu od 10. května. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 108,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies