Krupka, Soběchleby, Ústecká – odstranění výustí TP55 a TP56

Krupka, Soběchleby, Ústecká – odstranění výustí TP55 a TP56
04.06.2019 – 31.12.2021
V Soběchlebech, místní části města Krupka, v ulici Ústecká, odstraníme kanalizační výusti odvádějící odpadní vody bez přečištění do Maršovského potoka, a zároveň provedeme rekonstrukci rozvodného vodovodu v ulici Náves.


Více o stavbě:

V ul. Náves je zokruhovaný vodovod z litiny LT DN 80 mm z roku 1900. Je již dožilý a inkrustovaný. Co se stoky týče, jedná se o úsek stoky A (Ústecká ul. – železniční trať) a úsek stoky B (ul. Náves – železniční trať). V části Ústecké ulice se nacházejí stávající dvě větve jednotné kanalizace, kterou jsou odpadní vody odváděny do Maršovského potoka výustěmi TP 55 a TP 56. Obě výusti jsou umístěny pod mostem v přímém směru proti sobě ve zpevněných březích potoka. Kanalizace ukončená výustí TP 55 je z betonového potrubí DN 400 a jsou na ni napojeny dva objekty. Kanalizace ukončená výustí TP 56 je z betonového potrubí DN 400, do kterého je zaústěna zděná stoka čtvercového profilu 600/600. Je zde 14 RD a objekt MŠ. Stoku B tvoří úsek z PVC DN 150 a úsek z betonu DN 300. Kanalizace je místy popraskaná, rozlomená a zkorodovaná. Spoje jsou prorostlé kořeny a stoka je celkově uložena v nevyhovující hloubce.

Předmětem stavby je odstranění výustí TP 55 a TP56, dále dojde ke zrušení výusti TP119. Součástí stavby je taktéž rekonstrukce stávajícího rozvodného vodovodu.

Stavba bude probíhat na komunikaci I/13 (se zachováním průjezdnosti min v jednom jízdním pruhu), v souběžně vedených chodnících, místní komunikaci a v nezpevněných zatravněných plochách. Stavba kříží 4xMaršovský potok (2x protlak ocelové chráničky pro kanalizační potrubí, 2x protlak ocelové chráničky pro vodovodní potrubí). V rámci výstavby jednotné kanalizace bude vybudován dešťový oddělovač s vyústěním odlehčení do Maršovského potoka. Trasa rekonstrukce kanalizace je vedena podél stávající zástavby a následně podél železniční trati. Napojení na stávající stoku bude provedeno rekonstrukcí stávající spadišťové šachty v místě podchodu pod železniční tratí. Odpadní vody z odstraněných výustí budou natékat do čerpací stanice a odtud bude přečerpávány do kanalizačního systému města Teplic a čištěny na ČOV Bystřany.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu průměru d90 mm v celkové délce 278,50 metrů. Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Pro novou stoku A bude použito potrubí z kameniny DN 400 v délce 235,30 metrů, DN 300 v délce 233 metrů a DN 200 v délce 24,2 metrů. Stoka B bude tvořena potrubím z kameniny DN 250 v délce 5,5 metrů a stoka C bude tvořena rovněž kameninovým potrubím DN 400 v délce 14 metrů. Odlehčovací stoka bude vybudována z kameninových trub DN 400 v délce 46,7 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 4. června 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Zhotovitel čeká na vydání povolení a podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace. Předpoklad zahájení stavebních prací je v následujících dnech (35. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena 12 měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 4. června 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 12. 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies