Litvínov, 9. května, Mostecká, U Zámeckého parku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litvínov, 9. května, Mostecká, U Zámeckého parku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24.09.2020 – 31.08.2021
V Litvínově, v ulicích 9. května a Mostecká, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a děravé kanalizace, pro cca 300 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 150, který byl uveden do provozu v roce 1924. Řad je dožilý s narůstajícím počtem poruch. Stoku tvoří betonové vejce DN 500/750 a úsek betonového potrubí DN 700 a DN 300 z roku 1938. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí je popraskané, vykazuje díry ve dně, tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 112,03 metrů a vodovodu v délce 94,79 metrů.

Rekonstrukce stoky A zahrnuje úsek od stávající šachty Š244827, která se nachází cca 8 m od západního líce čp. 2038. Trasa rekonstrukce dále pokračuje severním směrem – do stávající šachty Š 732013. Trasa stoky A od šachty ŠA-2 pokračuje přibližně severozápadním směrem – šikmo přes kolejiště tramvajové rychlodráhy. Trasa stoky A je ukončena ve stávající šachtě Š8800, včetně rekonstrukce této šachty. Součástí rekonstrukce stoky A jsou i celkem tři krátké propojovací úseky na stávající stoky. Do rekonstruované části stoky budou přepojeny i všechny stávající přípojky v dané oblasti. Jedná se o přípojky A1 a A2 – ze stávajícího drénu, odvodňujícího pláň tramvajové dráhy a přípojku A3 – od stávající uliční vpusti UV1. Stoka B (rekonstrukce v nové trase) zahrnuje úsek od stávající šachty Š88000 do šachty Š88002. Součástí rekonstrukce stoky B je i krátké propojení na stávající navazující stoku BE 500/750, vedoucí ulicí 9. května, a ukončenou zhruba v prostoru křižovatky s ulicí Kostelní. Do rekonstruované části stoky budou přepojeny i všechny stávající přípojky v dané oblasti. Jedná se o přípojky B2 až B6. Dále bude do stoky B napojena i nová přípojka, která slouží k napojení stávající uliční vpusti v dlážděné ploše před cukrárnou u čp. 2041. Tuto přípojku bude nutno provést vzhledem k přechodu tramvajové trati pomocí řízeného podvrtu.

Dále dojde k výměně vodovodního řadu. Tento řad vede v současné době podél jihovýchodního okraje ulice 9. května (směrem od křižovatky ulic 9. května a Tržní). Zhruba od obchodních domů „ELKO“ a „Rossmann“ se trasa stávajícího vodovodu stáčí směrem vlevo a pokračuje celkem dvakrát pod nízkým úhlem přechodem stávající tramvajové trati Litvínov – Most, s napojením na stávající řad LT150 v Mostecké ulici. Rekonstruovat vodovod v této stávající trase by bylo komplikované, zejména s ohledem na rozsáhlou výluku tramvajové dopravy. Proto bylo rozhodnuto rekonstruovat tuto část stávajícího vodovodu jeho vymístěním mimo těleso tramvajové trati. Nová trasa je navržena v souběhu s trasou rekonstrukce kanalizace – stokou B. Rekonstruovaný vodovodní řad „V1“ bude poté napojen na stávající řad LT150 v Mostecké ulici v blízkosti křižovatky ulic Mostecká a 9. května. Na stávající vodovodní řad (v rozsahu rekonstrukce) je v současné době napojena jediná vodovodní přípojka – do objektu čp. 2040. Tato přípojka bude nově přepojena na rekonstruovaný vodovodní řad „V1“ – v prostoru stávajícího přechodu pro chodce – přes tramvajovou trať. Realizace přechodu tramvajové trati je navržena pomocí řízeného podvrtu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. září 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (40. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 7 měsíců od předání staveniště, tj. do 24. dubna 2021. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 8. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies