Lovosice, Terezínská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Lovosice, Terezínská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
27.04.2021 – 27.12.2021
V Lovosicích, ulici Terezínská, proběhne rekonstrukce zastaralého poruchového vodovodu a dožilé netěsné kanalizace pro cca 300 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba bude probíhat v koordinaci s investiční akcí ŘSD.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se v souběhu se stokou z betonu DN 700 nachází vodovod z litiny DN 60 z roku 1937. Dále je v souběhu s kanalizací z betonového vejce DN 500/750 úsek vodovodu z litiny DN 200, rovněž z roku 1937. Řady jsou dožilé s narůstajícím počtem poruch.

V úseku od prodejny Billa k okružní křižovatce ulic Terezínská x Zámecká x Márová x Kostelní se na pravé straně komunikace nachází kanalizace z betonu DN 700 v celkové délce 301 metrů. Kanalizace byla uvedena do provozu v rokce 1989. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Na levé straně komunikace se nachází kanalizace z betonového vejce 500/750 z roku 1910. Zde prohlídka kamerou zjistila vymleté spáry zdiva, prorůstající kořeny, netěsnosti, tvořící se kaverny.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci se stavbou ŘSD, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 319,2 metrů a zrušení stávající nevyhovující kanalizační stoky.

Předmětem stavby je tak zrušení stávající kanalizační stoky betonového vejce 500/750 v celkové délce 249,0 metrů, vč. přepojení domovních přípojek a přípojek od stávajících uličních vpustí na stávající stoku z betonu DN 700, která je v dobrém stavu. Součástí stavby budou zároveň všechna propojení odbočných řadů se stávající stokou BE 700 v daném úseku. Rušená kanalizace začíná šachtou v blízkosti č.p. 435 a pokračuje ul. Terezínská v souběhu se stávajícím vodovodem LT 200 v levé časti komunikace a končí za křižovatkou ul. Terezínská x Husova.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodu vč. přepojení všech přípojek a zrušení stávajícího vodovodu LT 60 v celkové délce 280,0 metrů. Rekonstrukce vodovodu začíná v blízkosti č.p. 435 napojením stávajícího vodovodu PVC d225 a dle staničení pokračuje v levé části komunikace až k okružní křižovatce ul. Terezínská x Mírova, kde se napojí na stávající vodovod LT 200. Na rekonstruovaném řadu jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (3 ks), které budou v rámci stavby vyměněny. Nově bude v trase rekonstrukce osazen podzemní hydrant DN 80 (1 ks) sloužící k odkalení řadu. Rušený vodovod začíná u č.p. 135 a v chodníku pokračuje podél nemovitostí až k č.p. 286, kde rušený úsek končí. V celé délce rekonstrukce vodovodu, propojení odbočných řadů i přepojení veškerých přípojek budou práce probíhat v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. dubna 2021, vlastní stavební práce začnou v týdnu od 17. května 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději za 8 měsíců od předání staveniště, tj. do 27. prosince 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 289,24 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies