Nový Bor, Wolkerova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nový Bor, Wolkerova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.03.2021 – 31.07.2021
V Novém Boru, Wolkerově ulici, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 100 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba je koordinována s městem Nový Bor, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1940. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází kanalizační stoka tvořená potrubím z kameniny DN 250 a DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, s nětěsnými spoji, tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 335,88 metrů a kanalizace v celkové délce 293,8 metrů.

Stavba proběhne klasickou výkopovou metodou. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu za nové potrubí z litiny DN 100 s vnitřní cementovou výstelkou. Rekonstruovaný vodovod povede ve stávající trase v souběhu s rekonstruovanou kanalizací v komunikaci. Součástí rekonstrukce bude dopojení odbočných řadů vždy za hranu komunikace (řady V3, V4). Součástí rekonstrukce bude i přepojení 11 ks vodovodních přípojek a osazení 2ks technických podzemních hydrantů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Součástí rekonstrukce je prodloužení stoky k č.p.292. Rekonstrukce bude probíhat částečně v nové trase z důvodu křížení se stávajícím vodovodem. Nově bude v celé délce vedena v souběhu s rekonstruovaným vodovodem. Stoka bude nově přepojena do stoky ve Smetanově ulici. Stávající kanalizace mimo trasu nově budované stoky bude ponechána v zemi a vyplněna cementopopílkovou suspenzí. Součástí rekonstrukce bude přepojení 19 ks kanalizačních přípojek (připojení domovních přípojek a uličních vpustí), výměna 5 ks revizních šachet a výstavba 6ks nových revizních šachet.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies