Roudnice n.L., Jeronýmova, Hochmanova a Sladkovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Roudnice n.L., Jeronýmova, Hochmanova a Sladkovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.02.2021 – 31.08.2021
Předmětem stavby je rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace. Stavba je koordinována s městem Roudnice nad Labem a se společností innogy.


Více o stavbě:

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky BE 300 na KAM DN 300 v celkové délce 264,1 m, vč. přepojení domovních přípojek a přípojek od nově navržených uličních vpustí a žlabů DN 100÷200 a rekonstrukce stávajícího vodovodu LT 80 na PE 100 RC+ d90 v celkové délce 181,1 m, vč. přepojení domovních přípojek d32.

Rekonstrukce kanalizace začíná napojením na stávající šachtu v prostoru křižovatky ul. Sladkovského x Jeronýmova a pokračuje v levé části komunikace až k č.p. 421, kde se stoka dělí. Stoka 01.1 uhýbá z šachty doleva, pokračuje k č.p. 422, ve stávající komunikaci dále vede k č.p. 425 a poté se vrací na „hlavní“ komunikaci ul. Sladkovského, odkud vede ve stávající trase až ke koncové šachtě. Stoka 01.2 uhýbá z šachty doprava, pokračuje k č.p. 440 a dále ve stávající komunikaci vede ke koncové šachtě v blízkosti č.p. 436.

Rekonstrukce vodovodu začíná v prostoru křižovatky ul. Sladkovského x Jeronýmova v blízkosti stávající kanalizační šachty napojením na stáv. vodovod LT 150. Na základě jednání byla trasa vodovodu upravena dle normy prostorového uspřádání IS (ČSN 73 6005) do souběhu se stávající kanalizací a vede dle staničení v souběhu až k č.p. 421. Odtud se vrací do stávající trasy a teprve u č.p. 426 opět uhýbá a pokračuje v souběhu se stávající stokou. Na rekonstruovaném řadu jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (3 ks), z nichž 1 ks bude na základě požadavku provozu SčVK a.s. zrušen a 2 ks budou v rámci stavby vyměněny, jejich umístění se stavbou mírně změní. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem v celé délce rekonstrukce.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. února 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději za 7 měsíců od předání staveniště, aktuální harmonogram prací však počítá s dokončeném dříve, do 31. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 289,24 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies