Tanvald, Palackého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Tanvald, Palackého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24.05.2021 – 31.07.2021
V Tanvaldu, ulici Palackého, vyměníme 192,5 metrů vodovodu a 196,5 metrů kanalizace. Stavba je koordinována s městem Tanvald, které plánuje obnovu povrchů komunikace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se v souběhu s kanalizací nachází vodovodní řad z litiny DN 125 z roku 1959 a úsek z litiny v profilu DN 150, uvedený do provozu rovněž v roce 1959. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Ve směru toku po levé straně komunikace se nachází kanalizace z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí značně zkorodované, místy chybí části stěn a dna, jsou netěsné spoje, popraskané konstrukce šachet, tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s kompletní obnovou povrchů městem, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 196,5 metrů a vodovodu v délce 192,5 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky v ulici Palackého a o napojení na stávající kanalizační síť. Kanalizační stoka bude vedena z šachty Š1 v ulici Palackého pod křižovatkou ulic Palackého a Slunná, od Š2 povede v souběhu s vodovodním řadem a zakončena bude v šachtě Š6 v křižovatce ulic Palackého a U Stadionu. Rekonstruovaná kanalizace DN 300 bude propojena do stávající kanalizace DN 500 vedoucí od panelových domů.

Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. Rekonstrukce kanalizační stoky bude probíhat v trase stávající kanalizace. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v ulici Palackého s napojením na stávající řady v ul. Slunná a v křižovatce ulic Palackého a U Stadionu. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 150. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí.

V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodního řadu prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizace, bude potrubí uloženo do společného výkopu. Na trase zrekonstruovaného vodovodního řadu bude v km 0,07100 zrušen stávající podzemní hydrant, v km 0,00350 bude osazen nový podzemní hydrant sloužící k odkalení řadu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. května 2021. V týdnu od 31. května začnou vlastní práce frézováním vozovky. Podle smlouvy o dílo má stavba trvat do 31. července 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 11 staveb v celkovém objemu 152,81 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies