Varnsdorf, ul. Kollárova, Východní, Legií – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Varnsdorf, ul. Kollárova, Východní, Legií – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
10.07.2019 – 10.01.2021
Ve Varnsdorfu, v ul. Kollárova, Východní a Legií, probíhá rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 180 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Varnsdorf, které plánuje postupnou obnovu komunikace.


Více o stavbě:

V ulici Kollárova se nachází vodovod z roku 1933, tvořený litinovým potrubím DN 100 mm v délce 308 metrů. Vodovod je dožilý s narůstajícím počtem poruch. V ulici Východní je rovněž vodovod z litiny DN 100 mm, pochází z roku 1898, je v celkové délce 235 metrů. Tento řad je také dožilý a poruchový. Vodovody jsou umístěny v těsném souběhu s kanalizací, místy dochází ke křížení s dalšími sítěmi. V ulici Legií se nachází vodovodní potrubí z litiny DN 150 mm z roku 1964.

Co se kanalizace týče, v ulici Kollárova se nachází stoka ze železobetonu DN 500 mm v délce 94 metrů a úsek DN 600 mm v délce 221 metrů.  Hloubka uložení stoky je od 2,8 do 3,0 metru. Kamerová prohlídka prokázala korozi do 50 %, místy nad 50 %, velmi často se vyskytují praskliny, deformace stoky, rozlomení, četné kaverny a průhyby stoky. Kanalizační šachty vykazují nedostatečný profil, chybějící stupadla nebo korozi.

V ulici Východní se nachází kanalizace tvořená betonovým vejcem DN 600/900 mm v délce 198 metrů a stoka obdélníkového zdiva DN 500/600 mm v délce 37 metrů. Kamera neprošla celým úsekem, stoka byla nepřístupná, úseky prohlédnuté kamerou vykazují korozi do 50 %, místy nad 50 %, téměř v celém úseku stoky jsou kaverny ve dně a velmi často se ve stoce objevuje cizí potrubí. Zděné úseky mají vymleté a vypadané zdivo, v betonových úsecích často chybí stěna v důsledku chemického působení. Kanalizační šachty mají buď nedostatečný profil, nebo chybí stupadla či jsou poškozená.

V ulici Legií je kanalizace z betonového vejce DN 600/900 mm z roku 1899. Celková délka je 292 metrů. Hloubka uložení 3,5 - 4,5 m. Stoka vykazuje velmi špatný technický stav, nedostatečné šachty, kaverny, poškozené a místy chybějící dno i stěny stoky, koroze nad 50%, místy deformace stoky, chemické narušení, a špatné napojení přípojek.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 890,3 metrů a vodovodu v celkové délce 907,10 metrů. Rekonstrukce řadů bude provedena ve sdruženém výkopu se souběhem kanalizace a vodovodu, aby se minimalizovaly zásahy do povrchů. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z oboustranně glazované kameniny DN 500 mm DN 600 mm a z železobetonového potrubí DN 800 mm s 180° výstelkou z čediče. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE 100 RC+ v dimenzích DN 90, 110 a 160 mm. Vodovodní řady jsou během rekonstrukce odstaveny, zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou probíhá provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. července 2019. Vlastní stavební práce začaly v srpnu (ve 32. kalendářním týdnu) a běží na plné obrátky. Podle smlouvy o dílo má stavba trvat maximálně 18 měsíců od předání staveniště vč. zimní technologické přestávky. Stavba má být dokončena nejpozději do 10. ledna 2021. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies