Vilémov, Vilémov vrt – rekonstrukce vodního zdroje

Vilémov, Vilémov vrt – rekonstrukce vodního zdroje
15.01.2020 – 30.06.2021
Ve Vilémově začala rekonstrukce vodního zdroje pro cca 600 zásobených obyvatel.


Více o stavbě:

Stavba stojí v extravilánu, v nezastavěném území v prostoru mezi obcí Vilémov a Dolní Šenov, v cípu mezi komunikací III. třídy číslo 26518 a Liščím potokem. Jedná se o budovu přečerpávací stanice, vodárenský vrt a výtlačné potrubí DN 50 mm do vodojemu Vilémov. Oba objekty a potrubí byly zřízeny a uvedeny do provozu v roce 1964. Z objektu „Vilémov vrt“ je voda čerpána do vodojemu Vilémov s kapacitou 100 m3. Technický stav odpovídá roku výstavby a objekt je pro potřeby čerpání vody značně předimenzovaný. V prostoru objektu se nacházejí nevyužívané původní filtry.

Vrtaná studna „VK-1“ byla odvrtána jako průzkumný hydrogeologický vrt v roce 1964. Původní hloubka vrtu byla 39,2 metrů. Podzemní voda je kombinovaného původu z kolektoru kvartéru a krystalinika (granit/granodiorit). V roce 2012 se uskutečnilo čištění vrtu airliftem. Prohlídka kamerou prokázala dno vrtu v hloubce 33,6 metrů, tj. 5,6 metrů vrstvy sedimentu. Směrem dolů se zvyšuje stupeň koroze. Otevřené perforační otvory je vidět jen zřídka.

Byť je vrt funkční, tak s ohledem na stáří vrtu a nezastupitelnou úlohu při zásobování obce Vilémov je předmětem stavby odvrtání náhradního hydrogeologického vrtu. Účelem stavby je zajištění obnovy stávajícího zařízení a stavby, dostatečné a bezporuchové zásobování Vilémova kvalitní pitnou vodou.

Stávající stavební objekt je nevyhovujícím stavu, strojní zařízení je na pokraji životnosti. Projekt navrhuje nový objekt s prostorovým uspořádáním požadovaného strojního zařízení, tepelně technickými vlastnostmi vyhovujícím současným potřebám, vhodnějším vzhledem do nezastavěné krajiny a strojní zařízení s kvalitativně lepším výstupem surové pitné vody. Součástí stavby je rovněž návrh zřízení průzkumného hydrogeologického vrtu v areálu této stanice. Nový průzkumný hydrogeologický vrt je navržen z důvodů zjištění, zda snížení výkonu (odběru z vrtu) je dán technickým stavem stávajícího vrtu nebo změnou hydrogeologických poměrů v území od roku 1964 (50 roků od posledního hydrogeologického průzkumu). Dále je součásti tohoto projektu propojovací potrubí mezi průzkumným hydrogeologickým vrtem a novou přečerpávací stanici.

Stavba bude realizována jako jeden celek a obsahuje jednotlivé navazující úseky:

 • zařízení staveniště a jeho ochrana
 • vymístění strojní části (provizorní provoz stanice mimo objekt)
 • demolice stávajícího objektu
 • výstavba nového objektu stanice
 • likvidace strojního provizoria a uvedení nové strojní části do provozu
 • zřízení průzkumného hydrogeologického vrtu
 • provozní zkoušky vrtu
 • výstavba propojovacího potrubí vrt/čerpací stanice
 • komplexní zkoušky
 • obnova oplocení
 • konečné terénní úpravy pozemku a obnova vnitřní komunikace

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena v lednu, dosud byly provedeny demoliční práce. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2021 (z důvodu kolize se stavbou DC 057 007).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 28 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies