Česká Lípa, Svárovská, U Rybníčku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Česká Lípa, Svárovská, U Rybníčku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
17.03.2022 – 10.12.2022
V České Lípě, v ulicích Svárovská a Husova provedeme rekonstrukci narušené kanalizace a poruchového, dožilého vodovodu z roku 1983. Stavba je koordinována s městem, které plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.

 

Více o stavbě:

V ulicích Husově a Svárovské vede vodovodní řád z ocelového potrubí DN 400 mm v délce 290 metrů. Do provozu byl uveden v roce 1983. Potrubí je inkrustované, s narůstajícím počtem poruch.

V ulici Husova se nachází kanalizační stoka z kameninového potrubí DN 300 mm v délce 22 metrů, železobetonové potrubí DN 300 mm v délce 123 metrů. Potrubí je popraskané, zkorodované a má netěsné spoje. V ulici Svárovská  se nachází stoky ze železobetonového potrubí DN 300 mm v délce 3 metry, DN 400 mm v délce 50 metrů a kameninového potrubí 400 mm v délce 28 metrů. Kamerová prohlídka prokázala netěsnosti ve spojích,u betonových trub silnou korozi, poškozené šachty, část potrubí je v protispádu.  

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 305 metrů a kanalizace v celkové délce 244 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu za nový z tvárné litiny DN 350 mm v délce 305 m. Součástí stavby budou i propoje do bočních ulic v celkové délce 27 m z HDPE DN 160 mm a DN 90 mm a přestrojení vodovodní armaturní šachty v křižovatce ulic Husova a Partyzánská. V trase bude přepojeno 11 ks vodovodních přípojek v celkové délce 19 m. Vodovod bude většinu trasy položen do souběhu s kanalizací do jednoho jízdního pruhu a částečně tak povede v nové trase. Původní potrubí, mimo dosah výkopových prací bude zrušeno a zaplněno cementopopílkem.

Pro rekonstrukci kanalizace se použije potrubí z kameniny DN 600 mm v délce 18 metrů, DN 400 mm v délce 83 metrů a DN 300 mm, v délce 143 metrů. Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizačních šachet, přepojení kanalizačních přípojek včetně přípojek uličních vpustí, v celkové délce 37,5 m. Vzhledem k nevhodnému prostorovému umístění stávající stoky v chodníku, nebo pod obrubou chodníku a vzhledem k tomu, že nad stávající stokou ve spodním úseku trasy byly položeny další inženýrské sítě, kanalizace nově povede trasou v komunikaci v souběhu s vodovodem. Opuštěná trasa kanalizace bude zrušena a zaplněna hubeným betonem, šachty budou ubourány. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 17.03.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 10. prosince2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies