Liberec, Liberec III - Jeřáb - U Nisy - odstranění výusti LB 03

Liberec, Liberec III - Jeřáb - U Nisy - odstranění výusti LB 03
17.06.2022 – 31.12.2022
V Liberci, ve slepé části ulice Nitranská odstraníme kanalizační výusť a odpadní vody na čistírnu odpadních vod Liberec kanalizačním výtlakem.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace zakončená výustí LB03, která odvádí dešťové a splaškové vody z ulic U Nisy, Nitranská, Děvínská. Kanalizační řad je vyústěn do vodoteče Lužická Nisa. Převážná část kanalizace byla vybudována jako náhon v roce 1910. Kanalizace je ve špatném technickém stavu. Kanalizační výusť LB03 je vyústěna do Lužické Nisy. Na výusť je napojena jednotná kanalizace. Do kanalizace jsou zaústěny i dešťové vody z přilehlých komunikací a areálů.

Z uvedených technických důvodů SVS rozhodla o vybudování kanalizačního výtlaku v délce 66 metrů a postavení nové čerpací stanice odpadních vod.

V rámci stavby dojde k odstranění kanalizační výusti LB03 s vypouštěním do Lužické Nisy. K výusti je přivedena stávající kanalizace z betonu DN 500 mm, BE vejce 400/600, z litinového potrubí DN 400 mm a ZD čtverce 650. Odpadní vody z této kanalizace budou svedeny do nové čerpací stanice odpadních vod a budou následně dopraveny do kanalizační sítě města Liberec s likvidací na ČOV Liberec. Nová kanalizační stoka do čerpací stanice odpadních vod bude tvořena z hrdlového kameninového potrubí DN 500 mm. Součástí stavby je vybudování 2 nových kanalizačních vpustí a přípojek od těchto vpustí. Kanalizační výtlak bude proveden z potrubí PE100 RC. Nový kanalizační výtlak bude z nové čerpací stanice OV napojen do stávající kanalizační stoky v ul. Mrštíkova.

Kapacity:

  • IO 01 kanalizační výtlak – PE 100RC d90x8,2 dl. 66,00 m
  • IO 02 kanalizační stoka – KTH DN 500, dl. 4,00 m
  • IO 03 bezpečnostní odlehčení + nová UV, - KTH DN 500-3,50 m, KTH DN 200-3,5 m
  • IO 04 čerpací stanice odpadních vod
  • IO 05 Přípojka NN
  • IO 06 zaslepení stáv. vodovod. řadu
  • PS 01.1 ČSOV - strojní část
  • PS 01.2 ČSOV – elektro a ASŘ

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17.06.2022. Vlastní stavební práce začaly ve 25. kalendářním týdnu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022.  termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 111,61 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies