Litoměřice, Dómská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litoměřice, Dómská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
31.03.2022 – 31.10.2022
V Litoměřicích, v ulici Domská provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1935 a netěsné, popraskané kanalizace z roku 1910 a 1914.

 

Více o stavbě:

V ulici Domská se nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 100 mm. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1935. Potrubí vykazuje inkrustaci přesahující 30 %, praskliny, silnou korozi, netěsnost spojů.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizační stoka BE VEJCE 500/700 z roku 1910. Hloubka stoky je od 2,03 až po 4,60 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje korozi do 50 %, místy kaverny, počáteční šachty mají nedostatečný profil, netěsnost spojů, chybně napojené přípojky. V ulici Jarošova se nachází kanalizační stoka BE VEJCE 500/750 mm z roku 1914. Hloubka stoky je od 4,60 až po 5,30 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje netěsnosti, korozi do 50 %, chybně napojené přípojky.

Z uvedených technických se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 127,9 metrů a kanalizace v celkové délce 129,8 metrů.

Rekonstrukce vodovodu začíná v křižovatce ulic Pekařská, Michalská, Jarošova a Dómská napojením na stávající litinový vodovod DN 200 mm, odtud vede ke kanalizační šachtě S1 a dále v souběhu s kanalizací ulicí Dómská ke křižovatce s ulicí Svatováclavská. Zde v rámci rekonstrukce řadu v ulici Svatováclavská byla provedena výměna T-kusu LT DN 100/80 spolu se 2 ks šoupat na řadu v ulici Dómská. V rámci rekonstrukce ulice Dómská bude toto napojení demontováno a přemístěno na nový řad. Trasa dále pokračuje v souběhu s kanalizací. Vzhledem k vedení trasy plynového potrubí bude vodovod od č.p. 143 veden v osové vzdálenosti od kanalizace cca 2,0 metrů. Rekonstrukce vodovodu končí u č.p. 11 napojením na stávající litinový vodovod DN 100 mm. Na řadu jsou v současné době osazeny dva podzemní hydranty DN 80 mm, které budou v rámci stavby vyměněny, jejich poloha se stavbou nezmění.

Rekonstrukce kanalizace začíná v křižovatce ulic Pekařská, Michalská, Jarošova a Dómská napojením na stávající šachtu. Odtud rekonstrukce vede v levé části komunikace ulicí Dómská. V křižovatce ulic Dómská a Svatováclavská bude přepojena stávající kanalizace od stávající šachty u č.p. 128 v nové dimenzi DN 600 mm. Rekonstrukce dále pokračuje ulicí Dómská středem historické brány do konečné šachty u č.p. 11. Rekonstrukce bude provedena z kameninového potrubí DN 300 mm a DN 600 mm. V celé délce rekonstrukce kanalizace, vodovodu i přepojení veškerých přípojek se předpokládá provádění v otevřeném výkopu.

Vzhledem k tomu, že trasa rekonstruovaného vodovodu je situačně umístěna v těsné blízkosti stávajícího potrubí, není třeba zajistit náhradní zásobování přilehlých objektů po dobu stavby. Náhradní zásobování vody v podobě mobilní cisterny bude použito pouze při přepojování řadu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 19.04.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. října 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice , kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 295,774 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies