Dubí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dubí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
30.07.2021 – 30.11.2022
V Dubí, v části ulice Ruská, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 200 napojených obyvatel dotčené lokality. Stavbu koordinujeme s ŘSD.


Více o stavbě:

V ulici Ruská se nacházejí vodovodní řady z PVC d160 mm a d110 mm z roku 1985, a úsek vodovodu z litiny DN 150 mm z roku 1975. Řady jsou v bezprostřední blízkosti v souběhu s kanalizací, která je v havarijním stavu. Stoku tvoří potrubí z betonu DN 300 mm. Materiál je vysoce zkorodovaný, trouby jsou popraskané, zborcené, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investiční akcí ŘSD, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 703 metrů a kanalizace v celkové délce 562 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodních potrubí a kanalizačních stok ve stávajících trasách a to v úseku od křižovatky s ul. Střední a Bystřickou směrem vzhůru v silnici č. I/8 až po objekt s č.p. 155/61. Část rekonstrukce vodovodu v délce cca 20 m zasáhne i ulici Střední.

Na levé straně v ulici Ruské ve směru stoupání bude rekonstruována kanalizační stoka A a C, zároveň v souběhu zásobní vodovod řad 1. Jedná se o část zásobního řadu pro levostrannou zástavbu, který vede dál ulicí Ruskou a přechází do ulice Střední. V souběhu bude ještě rekonstruován vodovod řad 3, který z vodojemu Dubí – Újezdeček v ul. Tramvajní zásobuje níže položená spotřebiště a v rekonstruovaném úseku na něm nejsou žádné přípojky.

Na pravé straně ve směru stoupání v ul. Ruské bude rekonstruována stoka B a v souběhu zásobní řad 2, který slouží pro pravostrannou zástavbu. V dotčeném úseku ulice Ruské se ještě nachází uprostřed silnice kanalizační sběrač z betonu DN 600 mm, který ale není předmětem stavby.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. července 2021. Následně zhotovitel zajišťoval potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací a zřízení staveniště.

Vlastní práce začnou v od 1. září 2021 přípravnými pracemi a pokládkou suchovodu. Výkopové práce začnou u stoky B a vodovodního řadu 2 během 39. kalendářního týdne. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies