Duchcov, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Duchcov, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
16.04.2021 – 29.04.2022
V Duchcově, části ulice Vrchlického, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 1 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Duchcov, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů a výstavbě parkoviště.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 z roku 1963 a úsek z litiny DN 150 z roku 1978. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí ze železobetonu DN 500, stoka byla uvedena do provozu v roce 1978. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu nad 50 %, netěsnosti ve spojích, praskliny, vznik kaveren, nedostatečný profil šachet a chybějící stupadla. Stoku nebylo možné prohlédnout v celé délce z důvodu chybějícího dna a části zdeformovaného potrubí.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 438,90 metrů a kanalizace v délce 226,10 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stoky A v ulici Vrchlického, která je vedena ve stávající trase v místní asfaltové komunikaci ulice Vrchlického s napojením v Osecké ulici. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 500 v délce 62,60 metrů, úsek z kameniny DN 400 v délce 158,50 metrů, a úsek z kameniny DN 300 v délce 5 metrů.

Dále dojde k rekonstrukci vodovodního řadu V1 v ulici Vrchlického, který je veden ve stávající trase. Vodovodní řad je veden v samostatné rýze v asfaltové komunikaci ulice Vrchlického. Pro nový řad bude použito potrubí z litiny DN 80 v délce 214,90 metrů. Rekonstruován bude rovněž vodovodní řad V2, který je veden převážně v nezpevněné zatravněné ploše a částečně v dlážděných chodnících a komunikacích mezi panelovými domy. Pro nový řad bude použito potrubí z litiny DN 150 v délce 224 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek napojených na stávající vodovodní řady.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. dubna 2021. Následně zhotovitel zajišťoval potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací a zřízení staveniště.  

V současné době se připravuje zázemí stavby, vlastní práce začnou v následujících dnech (23. - 24. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 29.  dubna 2022.

Stavba bude zahájena pracemi na pokládce vodovodu V2 v prostoru mezi panelovými domy, dojde k částečnému omezení pohybu po chodnících a zelených plochách.

Omlouváme se za nepříjemnosti spojenými se stavebním ruchem, se zvýšenou prašností a hlukem. Žádáme vás o pochopení a trpělivost. Odměnou všem pak bude bezporuchová dodávka kvalitní pitné vody spolu s odváděním a likvidací splašků, vč. obnovy a revitalizace dotčené lokality.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies