Roudnice n.L., Riegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Roudnice n.L., Riegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.07.2021 – 28.02.2022
V Roudnici n. L., Riegrově ulici, začne rekonstrukce dožilého poruchového vodovodu z roku 1930 a popraskané děravé kanalizace z roku 1929. Stavba proběhne v koordinaci s investiční akcí města Roudnice nad Labem, které v uvedené lokalitě plánuje obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Riegrova se v souběhu s kanalizací nachází vodovod z litiny DN 125 (359 metrů) a DN 150 (38 metrů), uvedený do provozu v roce 1930. Vodovodod je dožilý, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 300 z roku 1929. Hloubka uložení stoky je v rozmezí od 2,5 – 2,7 metrů. Kamerová prohlídka prokázala korozi, kaverny, netěsnost ve spojích a následný nátok odpadních vod do okolního prostředí, četné praskliny, místy chybějící dno stoky. Kanalizační šachty mají nedostatečný profil a chybějící stupadla.

Dále se mezi ul. Riegrova a Karlovým nám. (průchod u úřadu) nachází kanalizace z betonu DN 300 rovněž z rokz 1929, v délce 85 metrů. Kanalizace je v havarijním stavu (nátok odpadních vod do sklepa), vykazuje praskliny, kaverny, místy je celková destrukce stoky. Hloubka uložení je do 2 metrů.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 398,4 metrů a kanalizace v celkové délce 433,1 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky za nové potrubí z kameniny DN 400 v celkové délce 39,7 metrů a kameniny DN 300 v celkové délce 370,4 metrů, vč. přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí. Úsek stávající kanalizace v prostoru podchodu u MěÚ bude částečně prováděn sanací UV rukávcem.

Rekonstrukce kanalizační stoky začíná napojením na stávající šachtu v prostoru křižovatky ul. Riegrova x Řipská a pokračuje v komunikaci dle staničení až k č.p. 659, kde je umístěna koncová šachta. Do této stoky je napojena stávající stoka z ul. K Zastávce, která bude v části u č.p. 653 rekonstruována. Další úsek rekonstruované kanalizace začíná v místě napojení na stávající stoku na Karlově náměstí před podchodem u MěÚ a pokračuje tímto podchodem směrem k ul. Riegrova, až do nově navržené šachty.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodu za nový z litiny DN 150 v celkové délce 393,9 metrů, vč. přepojení domovních přípojek d32 a výměny propojení se stávajícím vodovodem z ul. K Zastávce v celkové délce 4,5 metrů. Rekonstrukce vodovodu začíná v prostoru křižovatky ul. Riegrova x Řipská napojením ve stávající armaturní šachtě na stávající vodovod a pokračuje dle staničení v levé části komunikace až do prostoru křižovatky ul. Riegrova x Nerudova.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 1. července 2021, ve dnech 2. – 3. července proběhne osazení dopravních značek (objízdné trasy, uzávěry apod.). Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 5. 7. 2021. 

Jelikož se jedná o důležitou dopravní tepnu, budou práce zintenzivněny prodloužením pracovní doby zhotovitele. Pracovní doba  bude pondělí až pátek od 7:00 do  17:30 hodin, výjimečně budou práce probíhat v sobotu a neděli od 8:00 do 16:00 hodin.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 8 měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 28. února 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 289,24 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies