Trmice, Chelčického, V Polích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Trmice, Chelčického, V Polích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.09.2021 – 01.06.2022
V Trmicích, ul. Chelčického a V Polích, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a děravé kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem Trmice a jeho rozvojem a plánovanou výstavbou v dotčené lokalitě v souladu s územním plánem.


Více o stavbě:

V ulici Chelčického se v těsné blízkosti kanalizace nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm a úsek z oceli DN 80 mm z roku 1967. Řad je poruchový, příčinou je vysoká koroze, perforace stěn a nefunkčnost armatur. V ulici V Polích je v provozu od roku 1967 ocelový vodovod DN 80 mm, je ve stejném špatném technickém stavu, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří v ulici Chelčického potrubí z betonu v profilech DN 400 mm a DN 300 mm z roku 1918. Hloubka uložení je od 2,2 do 3,1 metrů. Kanalizace vykazuje korozi materiálu nad 50 %, kaverny, netěsné spoje, chybně napojené kanalizační přípojky, nedostatečný profil vstupních šachet a chybějící stupadla. Stoka v ulici V Polích je tvořena rovněž betonovým potrubím v profilu DN 400 mm z roku 1918. I zde kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav jako v ul. Chelčického. Hloubka uložení kanalizace je do 3,5 metrů.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s plány města Trmice, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 483,45 metrů a kanalizace v délce 448,48 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde v ulici V Polích i Chelčického k výměně vodovodu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD PE100 RC+ DN/OD 90 PN10, klasickou výkopovou metodou. Rekonstruovaný vodovod povede částečně v nové trase přiložen do souběhu s rekonstruovanou kanalizací z důvodu kolize stávajícího vodovodu s jinými inženýrskými sítěmi. Součástí rekonstrukce bude i přepojení 40 ks vodovodních přípojek a osazení 3ks technických podzemních hydrantů. U křižovatky ulic Vančurova a Chelčického bude zřízena nová armaturní komora o rozměrech 1,2x2,6x1,8 m pro osazení vodoměru a redukčního ventilu na stávajícím řadu v ulici Vančurova.

Dále dojde v ulici V Polích k výměně stávající betonové kanalizace za kameninu DN 400 mm. V ulici Chelčického bude rekonstruována stávající betonová kanalizace za kameninu DN 300. Výměna proběhne klasickou výkopovou metodou. V křižovatce ulic Chelčického a V Polích bude kanalizace vedena v nové trase z důvodu těsného souběhu stávající kanalizace s topnými kanály teplovodu. Rušená část kanalizace včetně 1ks revizní šachty bude vyplněna cementopopílkovou suspenzí. Součástí rekonstrukce bude přepojení 54 ks kanalizačních přípojek (připojení domovních přípojek a uličních vpustí), výměna 13 ks revizních šachet a výstavba 2 nových revizních šachet.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. září 2021. V týdnu od 6. září začne zhotovitel provádět sondy a realizovat přípravu pro montáž suchovodu. Vlastní stavební práce budou zahájeny v polovině září. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 9 měsíců od předání staveniště, tj. 1. června 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 14 staveb v celkovém objemu 126,74 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies