Zubrnice, VDJ Zubrnice a svodný řad zkapacitnění a rekonstrukce

Zubrnice, VDJ Zubrnice a svodný řad zkapacitnění a rekonstrukce
23.08.2021 – 31.12.2022
V Zubrnicích provedeme stavebně technologickou rekonstrukci dožilého vodojemu z roku 1905, pro cca 200 napojených obyvatel, součástí stavby je rekonstrukce a zkapacitnění svodného řadu.


Více o stavbě:

Vodní zdroj Zubrnice se nachází východně od obce Zubrnice. Je tvořen třemi zářezy, ze kterých je voda gravitačně odvedena litinovým DN 50 mm z roku 1905 do vodojemu Zubrnice. Vodojem je dvoukomorový s akumulací 50 m3 (2 x 25 m3). Zdroj vykazuje poměrně vyrovnanou vydatnost po celý rok cca 0,5 l/s. Maximální povolený odběr v platném povolení je 0,3 l/s. Mezi problematické zdroje byl zařazen z důvodu nutnosti občasného zavážení při nárazovém velkém zvýšení spotřeby. Vzhledem k turistickému zatížení obce během víkendů či v rámci různých akcí dochází k vyprázdnění celé akumulace vodojemu. Dále je v obci statek, u kterého je vzhledem k jeho velikosti osazena regulace odběru zamezující nárazovým velkým odběrům.

Stavební část vodojemu je ve špatném technickém stavu a odpovídá svému stáří. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1939. Vstup má staré prorezivělé vstupní dveře, staré větrací mřížky, na celém objektu jsou lokální poruchy omítek a koroze stropního nosníku. Z vodojemu je vedeno odpadní potrubí do nedaleké místní vodoteče. Toto potrubí je nefunkční. Stav manipulační komory je značně ovlivněn stálou hladinou vody z důvodu nefunkčnosti odpadního potrubí. Stěny i strop jsou vlhké a lokálními poruchami místy až k výztuži. Ve stěnách akumulace dochází k prorůstání kořenů a působení „hladových vod“, na dně i stěnách jsou nesoudržná místa s odhalenou výztuží. Vstup je po zrezivělém žebříku. Odvětrání je nefunkční.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodojemu vč. zkapacitnění a rekonstrukce svodného řadu. Rekonstrukce vodojemu bude probíhat za stálého provozu vodojemu.

Stávající zemní dvoukomorový vodojem je tvořený obdélníkovou akumulační nádrží s dělící stěnou. Manipulační komora je řešena jako dvoupodlažní objekt, kde suterén je provedený z monolitického železobetonu a nadzemní část je zděná. Vedle stávajícího vodojemu bude postaven nový zemní dvoukomorový vodojem 2x 50 m3 s obdélníkovou akumulační nádrží a dvoupodlažní manipulační komorou. Po zprovoznění nového vodojemu bude stávající zbouraný. V rámci rekonstrukce dojde k výměně svodného řadu, bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE DN 50 mm v délce 191,5 metrů. Dále dojde k výměně odpadního potrubí za nové potrubí z PVC DN 200 mm v délce 40,5 metrů a k uložení nového propojení odběrného potrubí v délce 19,5 metrů. Stávající solární panel, umožňuje přenos hladiny a měření na odtoku na dispečink, bude přemístěn a bude doplněno měření na přítoku. Součástí nového vodojemu bude nové oplocení  o celkové délce 105 bm a vjezdové brány. V rámci stavby bude provedena úprava stávající příjezdové komunikace od mostku k vodojemu o celkové ploše 1 340 m2 (dl. 297 bm) a zpevněny plochy v okolí nového vodojemu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23. srpna 2021. V těchto dnech probíhá kácení porostu, následovat bude rozšíření a zpevnění příjezdové komunikace. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 22. srpna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2022. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies